ردیف تصویر عنوان شابک تعداد صفحات ناشر قیمت (ریال) قیمت سایت (ریال)
۱ تباهكار ۹۷۸۶۲۲۹۹۸۵۷۲۴ ۱۶۹۰ يوپا ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲ مه جبين ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۸۵۹ ۸۴۸ يوپا ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳ حاكم ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۳۷۸ ۸۴۸ يوپا ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴ الهه ناپاك ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۳۶۱ ۴۳۲ يوپا ۵۵۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۵ گناهكار (2جلدي) ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۵۴۵ ۱۰۳۸ يوپا ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۶ مشق عشق ۹۷۸۶۲۲۹۹۸۵۰۱۴ ۶۶۴ يوپا ۸۷۰,۰۰۰ ۶۹۶,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۷ اين مرد كابوس من است ۹۷۸۶۲۲۹۹۸۵۷۷۹ ۶۹۰ يوپا ۸۵۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۸ ببار بارون ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۵۱۴ ۷۴۰ يوپا ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۹ دختر پرتقالي ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۰۶۴ ۱۶۰ يوپا ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۰ در ژرفاي آب ۹۷۸۲۰۰۰۷۶۰۴۲۹ ۳۹۴ يوپا ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۱ هنوز هم مي خندم ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۴۱۵ ۳۳۲ يوپا ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۲ معشوقه ماه ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۵۲۱ ۶۹۹ يوپا ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۳ سه شنبه ها با موري ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۰۵۷ ۱۷۴ يوپا ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۴ تموم شهر خوابيدن ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۳۰۹ ۶۸۸ يوپا ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۵ ردپاي شب ۹۷۸۶۲۲۹۹۸۵۰۵۲ ۶۲۴ يوپا ۷۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۶ عقد غيابي ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۳۹۲ ۴۴۸ يوپا ۵۵۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۷ آتش جنون ۹۷۸۶۲۲۹۹۸۵۰۲۱ ۵۸۱ يوپا ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۸ در حصار يك نگاه ۹۷۸۶۲۲۹۹۸۵۰۶۹ ۷۴۴ يوپا ۹۹۵,۰۰۰ ۷۹۶,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۱۹ رز سرخ ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۲۳۱ ۳۶۴ يوپا ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۰ دلربا ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۴۲۲ ۷۴۴ يوپا ۹۹۵,۰۰۰ ۷۹۶,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۱ دل به تو بستم ۹۷۸۶۲۲۹۹۸۵۷۶۲ ۶۹۸ يوپا ۷۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۲ بانوي كوچك خورشيد ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۳۸۵ ۷۹۲ يوپا ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۳ تالار ستاره 2 (سرخ ستارگان مرموز) ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۰۳۳ ۴۹۴ يوپا ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۴ پوكه خالي ز عشق ۹۷۸۶۲۲۹۹۸۵۰۰۷ ۵۰۰ يوپا ۵۵۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۵ بختك ۹۷۸۶۲۲۹۹۸۵۰۴۵ ۶۰۰ يوپا ۶۵۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۶ گيسو ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۴۰۸ ۷۲۰ يوپا ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۷ بلوغ ۹۷۸۶۲۲۹۹۸۵۷۵۵ ۴۶۰ يوپا ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۸ قلعه حيوانات ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۱۲۵ ۱۳۲ يوپا ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۲۹ غرور و غيرت ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۵۶۹ ۸۲۰ يوپا ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۰ الف ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۲۴۸ ۲۸۴ يوپا ۴۰۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۱ دختر تاجر ابريشم ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۰۰۲ ۳۹۲ يوپا ۵۵۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۲ تام ساير ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۱۴۹ ۳۲۸ يوپا ۴۷۰,۰۰۰ ۳۷۶,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۳ سيندرلا ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۴۷۷ ۳۳۲ يوپا ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۴ سايه ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۴۹۱ ۴۲۰ يوپا ۶۵۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۵ تنهايي بدخيم ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۸۴۲ ۱۸۰ يوپا ۳۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۶ زخم بر زخم ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۶۱۳ ۳۲۴ يوپا ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۷ ليلي وار ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۸۸۰ ۵۰۴ يوپا ۷۳۰,۰۰۰ ۵۸۴,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۸ بازيگر ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۴۸۴ ۸۶۰ يوپا ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۰۳۲,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۳۹ ويرانگر ماه ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۷۰۵ ۳۰۴ يوپا ۴۶۰,۰۰۰ ۳۶۸,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۰ اين يك فرشته است (بر اساس سرگذشت واقعي مليكا كانطوري) ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۹۵۸ ۴۰۰ يوپا ۶۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۱ مخمصه ۹۷۸۶۲۲۶۳۲۹۸۰۴ ۷۷۲ يوپا ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۲ دختري در قطار ۹۷۸۲۰۰۰۷۶۰۴۰۵ ۳۰۰ يوپا ۴۲۰,۰۰۰ ۳۳۶,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۳ تسلسل ۹۷۸۲۰۰۰۷۵۸۷۷۸ ۵۱۸ يوپا ۷۵۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۴ هرميس (2جلدي) ۹۷۸۲۰۰۰۷۵۸۷۹۲ ۱۱۸۲ يوپا ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۱۸۴,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۵ شير سياه (ادبيات جهان) ۹۷۸۲۰۰۰۷۵۸۷۸۵ ۲۴۷ يوپا ۳۵۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
۴۶ راز فال ورق ۹۷۸۲۰۰۰۷۸۱۲۰۲ ۳۷۲ يوپا ۵۵۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ مشاهده ی جزئیات و خرید
|